مشاهده مطالب با موضوع: کتاب مدیریت

معرفی و دانلود دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد ( فصل پنجم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 285927 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد ( فصل پنجم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد( فصل پنجم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی), تعاریف و مفاهیم…

معرفی و دانلود دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی ( فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 287237 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی ( فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی ( فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی),…

معرفی و دانلود دانلود پاورپوینت نیرویابی، جذب و گزینش ( فصل سوم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 285938 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود پاورپوینت نیرویابی، جذب و گزینش ( فصل سوم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود پاورپوینت نیرویابی, جذب و گزینش ( فصل سوم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی),…

معرفی و دانلود دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان ( فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 286663 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان ( فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان ( فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی), تعاریف ,…

معرفی و دانلود دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه ی منابع انسانی ( فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 285769 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه ی منابع انسانی ( فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه ی منابع انسانی ( فصل چهارم کتاب…

معرفی و دانلود دانلود پاورپوینت نیرویابی، جذب و گزینش ( فصل سوم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 285766 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود پاورپوینت نیرویابی، جذب و گزینش ( فصل سوم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود پاورپوینت نیرویابی, جذب و گزینش ( فصل سوم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی),…

معرفی و دانلود دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد ( فصل پنجم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 285943 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد ( فصل پنجم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد( فصل پنجم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی), تعاریف و مفاهیم…

معرفی و دانلود خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با موضوع کتاب ، جزوه

فایل شماره 290298 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی  موضوع فایل: کتاب ، جزوه   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  فیلیپ کاتلر,مدیریت,بازاریابی,مدیریت بازاریابی     خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی دانلود خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی  فیلیپ کاتلر ... دریافت فایل فایل  خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی…

معرفی و دانلود دانلود پاورپوینت سیستم و مدیریت توزیع ( فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران ) با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 290773 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود پاورپوینت سیستم و مدیریت توزیع ( فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران )  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود پاورپوینت سیستم و مدیریت توزیع ( فصل دهم کتاب مدیریت…

معرفی و دانلود کتاب مدیریت عمومی با موضوع کتاب ، جزوه

فایل شماره 290667 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  کتاب مدیریت عمومی  موضوع فایل: کتاب ، جزوه   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  مدیریت عمومی,مدیریت,مدیریت عمومی الوانی,دانلود کتاب مدیریت عمومی,مهارتهای عمومی مدیریت     کتاب مدیریت عمومی دانلود کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی ... دریافت فایل فایل  کتاب مدیریت…