مشاهده مطالب با موضوع: پرستاری

معرفی و دانلود دانلود پاورپوینت مراقبتهای پرستاری اورژانس در انواع شوک با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 517593 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود پاورپوینت مراقبتهای پرستاری اورژانس در انواع شوک  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  پاورپوینت پرستاری, پاورپوینت مدیریت, پاورپوینت های انتشار یافته   دانلود پاورپوینت مراقبتهای پرستاری اورژانس در انواع شوک    …

معرفی و دانلود دانلود جلسه اول از کتاب ” مدیریت پرستاری ومامائی “ با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 517516 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود جلسه اول از کتاب ” مدیریت پرستاری ومامائی “  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  پاورپوینت پرستاری, پاورپوینت مدیریت, پاورپوینت های انتشار یافته   دانلود جلسه اول از کتاب ” مدیریت پرستاری…

معرفی و دانلود دانلود جلسه دوم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با عنوان مدیریت چیست با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 517499 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود جلسه دوم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با عنوان مدیریت چیست  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  پاورپوینت پرستاری, پاورپوینت مدیریت, پاورپوینت های انتشار یافته   دانلود جلسه دوم از…

معرفی و دانلود دانلود پاورپوینت جلسه سوم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با عنوان ” برنامه‌ریزی Planning “ با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 517494 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود پاورپوینت جلسه سوم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با عنوان ” برنامه‌ریزی Planning “  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  پاورپوینت پرستاری, پاورپوینت مدیریت, پاورپوینت های انتشار یافته   دانلود…

معرفی و دانلود دانلود جلسه چهارم از کتاب مدیریت پرستاری ومامائی با عنوان سازمان Organization با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 517491 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود جلسه چهارم از کتاب مدیریت پرستاری ومامائی با عنوان سازمان Organization  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  پاورپوینت پرستاری, پاورپوینت مدیریت, پاورپوینت های انتشار یافته   دانلود جلسه چهارم از کتاب مدیریت…

معرفی و دانلود دانلود جلسه ششم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با عنوان حل مشکل و تصمیم‌گیری ( Problem Solving Decision Making ) با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 517460 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود جلسه ششم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با عنوان حل مشکل و تصمیم‌گیری ( Problem Solving Decision Making )  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  پاورپوینت پرستاری, پاورپوینت مدیریت, پاورپوینت…

معرفی و دانلود دانلود جلسه هفتم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با ارزشیابی عملکرد ( Performance appraisal ) با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 517452 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود جلسه هفتم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با ارزشیابی عملکرد ( Performance appraisal )  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:     دانلود جلسه هفتم از کتاب ( مدیریت پرستاری…

معرفی و دانلود دانلود جلسه هشتم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با هماهنگی ( Coordinating) با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 517437 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود جلسه هشتم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با هماهنگی ( Coordinating)  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  پاورپوینت پرستاری, پاورپوینت مدیریت, پاورپوینت های انتشار یافته   دانلود جلسه هشتم از…

معرفی و دانلود دانلود جلسه نهم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با انگیزش با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 517427 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود جلسه نهم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با انگیزش  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  پاورپوینت پرستاری, پاورپوینت مدیریت, پاورپوینت های انتشار یافته   دانلود جلسه نهم از کتاب (…

معرفی و دانلود دانلود جلسه دهم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با ارتباطات communicatio با موضوع علوم پزشکی

  فایل شماره 517414 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود جلسه دهم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با ارتباطات communicatio  موضوع فایل: علوم پزشکی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  پاورپوینت پرستاری, پاورپوینت مدیریت, پاورپوینت های انتشار یافته   دانلود جلسه دهم از کتاب…