مشاهده مطالب با موضوع: اقتصاد

معرفی و دانلود پیامدهاي اقتصادي و زیست محیطی حذف تعرفه ها: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی با تأکید بر بخش کشاورزي با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 266279 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  پیامدهاي اقتصادي و زیست محیطی حذف تعرفه ها: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی با تأکید بر بخش کشاورزي  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  تعرفه واردات, کشاورزی, رفاه, آلودگی, سازمان تجارت جهانی    …

معرفی و دانلود بررسی اثرات اقتصادي و زیست محیطی تغییرات الگوي غذایی در ایران با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 266277 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  بررسی اثرات اقتصادي و زیست محیطی تغییرات الگوي غذایی در ایران  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  الگوهای داده ستانده ساده و تعمیم یافته ی زیست محیطی, تغییر اقلیم, تغییرات الگوی غذایی,    …

معرفی و دانلود اثرات رشد اقتصادي بر محیط زیست ایران با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 266274 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  اثرات رشد اقتصادي بر محیط زیست ایران  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  رشد اقتصادی, تجارت آزاد, محیط زیست, آلودگی های فراملی, جهانی شدن,ARDL     اثرات رشد اقتصادي بر محیط زیست ایران دانلود…

معرفی و دانلود اثرات نفت بر اقتصاد كشور و محيط زيست مناطق با موضوع علوم انسانی

فایل شماره 266294 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  اثرات نفت بر اقتصاد كشور و محيط زيست مناطق  موضوع فایل: علوم انسانی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  نفت,اقتصاد     اثرات نفت بر اقتصاد كشور و محيط زيست مناطق 127 صفحه نفت و اقتصاد ميدان گازي…

معرفی و دانلود طرح توجیه فنی و مالی و اقتصادی تولید و بسته بندی قارچ 200 تن ( 5 دوره) در سال ، سال تولید 93 با موضوع کارآفرینی ، طرح توجیهی

فایل شماره 610177 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  طرح توجیه فنی و مالی و اقتصادی تولید و بسته بندی قارچ 200 تن ( 5 دوره) در سال ، سال تولید 93  موضوع فایل: کارآفرینی ، طرح توجیهی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  طرح توجیهی قارچ…

معرفی و دانلود تحقیق در مورد اهميت اقتصادي و جايگاه گلکاري در ايران با موضوع فنی و مهندسی

  فایل شماره 536432 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  تحقیق در مورد اهميت اقتصادي و جايگاه گلکاري در ايران  موضوع فایل: فنی و مهندسی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  اهمیت اقتصادی و جایگاه گلکاری در ایران ,تاسیسات گلکاری ,عوامل قابل کنترل در گلخانه ها ,…

معرفی و دانلود تحقیق در مورد تاریخ و جغرافیای طالقاناقتصاد کشاورزی با موضوع عمومی و آزاد

  فایل شماره 537330 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  تحقیق در مورد تاریخ و جغرافیای طالقاناقتصاد کشاورزی  موضوع فایل: عمومی و آزاد   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  تحقیق در مورد تاریخ و جغرافیای طالقاناقتصاد کشاورزی, دانلودتحقیق در مورد تاریخ و جغرافیای طالقاناقتصاد کشاورزی, تاریخ و…

معرفی و دانلود تحقیق در مورد اقتصاد انرژي هسته ای با موضوع عمومی و آزاد

  فایل شماره 537329 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  تحقیق در مورد اقتصاد انرژي هسته ای  موضوع فایل: عمومی و آزاد   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  تحقیق در مورد اقتصاد انرژی هسته ای, دانلودتحقیق در مورد اقتصاد انرژی هسته ای,اقتصاد انرژی هسته ای   تحقیق…

معرفی و دانلود دانلود تحقيق نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادي شهر بافق با موضوع فنی و مهندسی

  فایل شماره 549613 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود تحقيق نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادي شهر بافق  موضوع فایل: فنی و مهندسی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود تحقیق نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادی شهر بافق   دانلود…

معرفی و دانلود دانلود تحقیق استفاده از سیستمهای دینامیکی در مدل کنش بین فاتورهای محیطی و اقتصادی در صنعت معدن با موضوع فنی و مهندسی

  فایل شماره 549617 در سایت معرفی و دانلود کتاب   نام این فایل :  دانلود تحقیق استفاده از سیستمهای دینامیکی در مدل کنش بین فاتورهای محیطی و اقتصادی در صنعت معدن  موضوع فایل: فنی و مهندسی   موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل:  دانلود تحقیق استفاده از سیستمهای دینامیکی در مدل کنش…